سایت جامع کسب و کار مناطق و شهرستان های تهران

منطقه صباشهر

مهمترین کسب و کارهای صباشهر

منطقه مزره جزو مناطق قدیمی منطقه صباشهر می باشد و شامل کسب و کارهای زیر می باشد 

شهید بهشتی – شهید رجایی – چمران 

مسجد مزره 

محتوای آکارئون

بخش بندی منطقه صباشهر

منطقه صباشهر

اسلام آباد ( ترک آباد )

شهرک آسمان

شهرک مصطفی خمینی

صباشهر

قاسم آباد

قندی شاه

کبودین

مزره

ویره