سایت جامع کسب و کار مناطق و شهرستان های تهران

منطقه مرکزی ( شهر شهریار )

بخش مرکزی شهرستان شهریار 

شامل علی شاه عوض – خیابان ولیعصر – کرشته – شهرک کمیته – شهرک مخابرات فاز یک و فاز دو و بخش عباس آباد می باشد . 

اطلاعات در حال تکمیل شدن می باشد

خیابان ولیعصر – خیابان کرشته 

میدان معلم – میدان فرمانداری – میدان حافظ 

مهمترین کسب و کارها

مناطق شهرستان شهریار

مناطق شهر شهریار

شهر شهریار

شهرک کمیته

شهرک مخابرات فاز یک

شهرک مخابرات فاز دو

عباس آباد

علی شاه عوض

کرشته

پیمایش به بالا