سایت جامع شهرستان شهریار

منطقه اندیشه ( شهر اندیشه )

منطقه اندیشه

فاز یک  اندیشه

فاز دو  اندیشه

فاز سه  اندیشه

فاز چهار اندیشه

فاز پنج  اندیشه

شهرک مریم

شهرک شاهد

شهرک رفاه

شهرک المهدی