سایت جامع شهرستان شهریار

منطقه امیریه

منطقه امیریه

امیریه

شهرک امیریه

شهرک بهاران

شهرک جانبازان

ابراهیم آباد

کردزار

کردامیر

برد آباد